คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลดีเด่น