ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ รับรางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ รับรางวัลการใช้ภาษาไทยดีเด่น
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อดีตอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  เข้ารับรางวัลต้นแบบการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องประเภท “รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษครูเพลงผู้ประพันธ์เพลงอมตะ” ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้มอบ     

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย