ขอแสดงความยินดีแก่ นักกีฬารามาธิบดี คว้าเหรียญจากการแข่งขันกีฬา ขุนเลเกมส์

ขอแสดงความยินดีแก่ นักกีฬารามาธิบดี คว้าเหรียญจากการแข่งขันกีฬา ขุนเลเกมส์

สรุปผลการแข่งขันของนักกีฬารามาธิบดี

การแข่งขันกีฬาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38

ประเภทกีฬา จำนวนเหรียญ ผลการแข่งขัน รายการ ชื่อ-นามสกุล
กรีฑา 1 ทอง ทุ่มน้ำหนัก อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ณัฐณิชา  ทองพัฒนวงศ์
2 ทอง เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ศศิธร  กำเหนิดเพ็ชร
3 ทอง วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
4 ทอง วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
5 ทอง วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง ปรีดาภรณ์  วิริยะวรเวช
6 ทอง วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง ปรีดาภรณ์  วิริยะวรเวช
7 ทอง วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง ปรีดาภรณ์  วิริยะวรเวช
8 ทอง วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง ศุภร  วงศ์วทัญญู
9 ทอง วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง ศุภร  วงศ์วทัญญู
10 ทอง วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง ศุภร  วงศ์วทัญญู
11 ทอง วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ณัฐณิชา  ทองพัฒนวงศ์
วรรณพร  แสนดัง
ศศิธร  กำเหนิดเพ็ชร
1 เงิน วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง จิราพร  วาสนจิตต์
2 เงิน วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง จิราพร  วาสนจิตต์
3 เงิน วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง จิราพร  วาสนจิตต์
4 เงิน วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง หฤทัย  จ้าวเวคิน
5 เงิน  วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง ปรีดาภรณ์  วิริยะวรเวช
6 เงิน วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ณัฐณิชา  ทองพัฒนวงศ์
วรรณพร  แสนดัง
ศศิธร  กำเหนิดเพ็ชร
7 เงิน วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35-39 ปี หญิง เกศรินทร์  ศิริขิต
1 ทองแดง วิ่ง 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ณัฐณิชา  ทองพัฒนวงศ์
2 ทองแดง วิ่ง 200 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ณัฐณิชา  ทองพัฒนวงศ์
3 ทองแดง  วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ณัฐณิชา  ทองพัฒนวงศ์
4 ทองแดง กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ณัฐณิชา  ทองพัฒนวงศ์
5 ทองแดง พุ่งแหลน อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง ณัฐณิชา  ทองพัฒนวงศ์
6 ทองแดง วิ่ง 400 เมตร อายุ 30 - 34 ปี หญิง หฤทัย  จ้าวเวคิน
7 ทองแดง วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง เกศรินทร์  ศิริขิต
8 ทองแดง  วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง เกศรินทร์  ศิริขิต
9 ทองแดง  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย ตรัณ  มาศชวลิต
10 ทองแดง วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย พงษภัทร  แพระบำ
11 ทองแดง เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย พงษภัทร  แพระบำ
12 ทองแดง วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
13 ทองแดง   วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย นพพร  ศักดาวงศ์
ปัณฑร  กองตาพันธ์
14 ทองแดง   วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย นพพร  ศักดาวงศ์
ปัณฑร  กองตาพันธ์
15 ทองแดง วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง กฤตพร  ราชาทัด
16 ทองแดง วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง ปรีดาภรณ์  วิริยะวรเวช
17 ทองแดง  วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย นิยม  เพ็ชรจีนพะเนา
สุรคล  วรรณทอง
ลีลาศ 1 ทอง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz ฐาปกรณ์  เอี่ยมวิจิตร์
รังสิมา  รัตนศิลา
2 ทอง  รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha สมฤทธิ์  รอดอยู่
3 ทอง รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba สมฤทธิ์  รอดอยู่
1 เงิน รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Jive กิตติยา  เที่ยงจิตร์
ณัทชัย  ปัญญา
2 เงิน รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha ฐาปกรณ์  เอี่ยมวิจิตร์
อัมรินทร์  ทักขิญเสถียร
1 ทองแดง รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Cha Cha Cha รังสิมา  รัตนศิลา
เทนนิส 1 ทอง หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป  พิรดา  วิทูรพณิชย์
1 เงิน ประเภททีม กานต์  จำรูญโรจน์
พิรดา  วิทูรพณิชย์
บรรยง  ภักดีกิจเจริญ
สถาปนา ชรินทร์สาร
1 ทองแดง  คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป พิรดา  วิทูรพณิชย์
หมากกระดาน 1 เงิน หมากรุกไทย ทีมชาย วันชัย  จันทร์แสง
ธิติ  นิชเปี่ยม
2 เงิน หมากรุกสากล บุคคลชาย สายฝน  เพ็งประฐม
1 ทองแดง หมากฮอส ทีมชาย สมพล  เพ็ชรทองคำ
บุญเรือง  ศุภโกศล
ตะกร้อลอดห่วง 1 เงิน ทีม (กติกาไทย) คมวุธ  ธรรมสารัตน์
เซปักตะกร้อ 1 ทองแดง ทีมเดี่ยว - ชาย นันท์พิวัฒน์  ธงแสนเมือง
ไพรรัตน์  ชำนาญพล
ธีรวัฒน์  อบมาสุ่ย
2 ทองแดง ทีมชุด - ชาย นันท์พิวัฒน์  ธงแสนเมือง
ไพรรัตน์  ชำนาญพล
ธีรวัฒน์  อบมาสุ่ย
สุรชัย  จิตจำนงค์
3 ทองแดง ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สุรชัย  จิตจำนงค์
เทเบิลเทนนิส 1 ทอง ทีมหญิง อายุ 45 ปีขึ้นไป นฤธร  ภาษี
1 เงิน หญิงเดี่ยว อายุ 45 ปีขึ้นไป นฤธร  ภาษี
1 ทองแดง คู่ผสม ทั่วไป นฤธร  ภาษี
วอลเลย์บอล 1 ทอง วอลเลย์บอล ทีมหญิง จุฬาลักษณ์  คลั่งฝา
วิภารัตน์  นุศิษย์ภาพ 
จุฑารัตน์  สุริยะชัย 
เนตรนพิศ  สว่างแจ้ง
ปณดา  พูลสมบัติ
1 ทองแดง วอลเลย์บอล ทีมชาย เสริมชัย  ปาโสม
วอลเลย์บอลชายหาด 1 เงิน วอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง จุฬาลักษณ์  คลั่งฝา
ภรณ์ธิดา  ชื่นตา
พัชรี  น้อยวัน
แบดมินตัน 1 เงิน คู่ผสม อายุ 45 ปีขึ้นไป กานต์ฤดี  รอดภิรมญ์
2 เงิน ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป จิรโรจน์  โสลี
3 เงิน ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป สิทธิชัย  แกล้วทนง
4 เงิน หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป นพนนท์  หาแก้ว
นันทินารี  คงยืน
1 ทองแดง หญิงคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป พิชญาพรรณ  กลิ่นรื่น
พัชรวลัย  อบมาลี
กอล์ฟ 1 ทอง บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-15 บริหาร สุวรรณเรือง
1 ทองแดง บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36 ธนากร  ทวยเศษ
2 ทองแดง ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ บริหาร สุวรรณเรือง
ว่ายน้ำ 1 ทอง ผีเสื้อ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง อาทิตยา  ลีลาภรณ์
2 ทอง  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง ศศิธร  กำเหนิดเพ็ชร
3 ทอง  กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง อาทิตยา  ลีลาภรณ์
4 ทอง ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
จิตติยา  วัชโรทยางกูร
5 ทอง กบ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี หญิง จิตติยา  วัชโรทยางกูร
6 ทอง กรรเชียง 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย ชัชวาลย์  ศิลปกิจ
7 ทอง  ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย ชัชวาลย์  ศิลปกิจ
8 ทอง กบ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย ชัชวาลย์  ศิลปกิจ
9 ทอง  ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย ชัชวาลย์  ศิลปกิจ
10 ทอง ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย ชัชวาลย์  ศิลปกิจ
1 เงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง ศศิธร  กำเหนิดเพ็ชร
2 เงิน  กบ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง ศศิธร  กำเหนิดเพ็ชร
3 เงิน กรรเชียง 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
4 เงิน ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
5 เงิน ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
6 เงิน ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
จิตติยา  วัชโรทยางกูร
7 เงิน กบ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย วิทพงศ์  สินสูงสุด
1 ทองแดง กรรเชียง 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง อาทิตยา  ลีลาภรณ์
2 ทองแดง ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง อาทิตยา  ลีลาภรณ์
3 ทองแดง ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย วิทพงศ์  สินสูงสุด
4 ทองแดง ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย วิทพงศ์  สินสูงสุด
5 ทองแดง ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย วิทพงศ์  สินสูงสุด
เปตอง 1 ทอง ทีมชาย ไพฑูรย์ เจริญพัฒน์
2 ทอง ทีมหญิง สุวรรณา สุนทรวิภาต