You are here

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ปี 2553

 

 
     รองศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนช  หล่อตระกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2553 ประเภทผลงานทางวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ จากผลงานเรื่อง "การฆ่าตัวตาย : การรักษาและการป้องกัน"
 
     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์