You are here

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ จากนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี

 

          ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทบริการสังคม จากโครงการ “Smoke Free by Friendship to School” โดยมี นางสาวสุมิศา  กุมลา, นางสาวน้ำส้ม  ภัทรดุษฎี และนางสาวเพ็ญประภา  วรชินา นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่ ๔ เป็นแกนนำจัดโครงการ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เข้าประกวดผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 
          เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๒  ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก