รางวัลดีเด่น ด้านนวัตกรรมบริการ แห่งชาติ จาก อกพร.

 

     ยืนยันความสำเร็จด้านการบริการประชาชนถึง 3 ปีซ้อน ซึ่งในปี 2551นี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติ จาก อกพร. เรียนเชิญ อาจารย์ นายแพทย์ ศักดา อาจองค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งภาควิชาฉุกเฉิน  ผู้ซึ่งคิดค้นนวัตกรรมด้านการบริการ เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกจาก อกพร. ในสาขา Best innovation & Best Practice เพื่อการบริการประชาชน ในผลงาน " Ramathibodi ER tracking View :โปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน" เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ.หอประชุมกองทัพเรือ  ท่ามกลางความดีใจของผู้มาร่วมงาน อาทิเช่น บุคลากรโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งนำทีมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันต์ หัตถีรัตน์ , คุณวิมลรัตน์ มาลีวรรณ ผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ, ผู้อำนวยการ/คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ที่ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวจนประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลระดับชาติดังกล่าว และต่างมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพบริการของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป