โล่เกียรติยศ ด้านช่วยเหลือทางการแพทย์ ต่อเหตุการธรณีพิบัติคลื่นยักษ์ สึนามิ

 

     ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบโล่เกียรติคุณ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นคณะแพทย์ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ใน 6 จังหวัดทางภาคใต้ ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548