พยาบาลดีเด่นประจำปี 2546

 

     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระราชทานโล่และเข็มรางวัล พยาบาลดีเด่นในสาขาต่างๆ ประจำปี 2546 แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล  ในสาขาเกียรติคุณ ซึ่งเป็นศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์คนแรกของประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย์  ในสาขาการวิจัยทางการพยาบาล  ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยคัดเลือกจาก สภาการพยาบาล ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
 
     เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2546 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ