แพทย์รามาธิบดี คว้ารางวัลวิจัยดีเยี่ยม

 

     ศาสตราจารย์นายแพทย์แสงชัย  พฤทธิพันธ์  และศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธ  เหราบัตย์  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ภายใต้ผลการวิจัยชื่อ “การเตรียมปากมดลูกให้นุ่มและเปิดขยายออกด้วยการใช้ยา Misoprostol ทางช่องคลอดก่อนการตรวจและผ่าตัดผู้ป่วยด้วยกล้องส่องโพรงมดลูก”