ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น บุคคลคุณภาพปี 2020 ด้านการสาธารณสุข จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้มอบ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์