You are here

แสดงความยินดี นฉพ.ยุรนันท์ ภูโทถ้ำ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนฉพ.ศุภกิตติ์ เวียนเสี้ยว นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (ศิษย์เก่าปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์รุ่นที่ 1)