ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ ภาควิชาจักษุวิทยา