แสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ และศ.คลินิก นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข