รางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านกุมารเวชศาสต์ฉุกเฉิน ในการพัฒนาและสร้างระบบฐานข้อมูลการบาดเจ็บในผู้ป่วยเด็ก

 

          ขอแสดงความยินดี กับ อ.น.พ. ศักดา อาจองค์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อีกครั้งที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านกุมารเวชศาสต์ฉุกเฉิน ในการพัฒนาและสร้างระบบฐานข้อมูลการบาดเจ็บในผู้ป่วยเด็ก จากงาน 6th CONGRESS OF ASIAN SOCIETY OF PEDIATRIC RESEARCH (ASPR) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งถือเป็นการรับรางวัลครั้งที่ 3  ที่ได้รับมาติดต่อกันในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา จากประเทศญี่ปุ่น(ASPR) , สหรัฐอเมริกา (PAS & ASPR) และปีล่าสุดนี้ที่ไทเป ประเทศไต้หวัน(ASPR) ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานและแนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กฉุกเฉินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่องกันมาตลอด และครั้งนี้ต้องยกมือชื่นชม ศาสตราจารย์ อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์  อีกท่านที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงและผลักดันและสานต่องานวิจัยในระดับคณะฯให้ขยายวงกว้างสู่ระดับเอเชียมาเป็นลำดับ