รางวัล International session award

 

     ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ  จิตต์เจริญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รับรางวัล International session award ในการประชุมของ 60th Annual Congress of the Japan Society of Obstetrics and Gynecology ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2551 โดยเสนอการวิจัยเรื่อง "B-Lynch uterine compression suture for treatment of massive postpartum hemorrhage"