รางวัลผู้บุกเบิกการพยาบาลครอบครัว

 

     ศ.ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย์  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Innovation Contribution to Family Nursing Award จากการเป็นผู้บุกเบิกการพยาบาลครอบครัวในระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย ในที่ประชุม The 8th International Family Nursing Conference โรงแรมอิมพีเรียล ควีน พาร์ค ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2550