You are here

Q: ในห้องประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยมีคนเดียวไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยจะมีโอกาสรับเชื้อโควิดไหม ?