Q: ในห้องประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยมีคนเดียวไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยจะมีโอกาสรับเชื้อโควิดไหม ?

A: คนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยย่อมมีโอกาสจะ...