You are here

โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna สำหรับประชาชนที่ได้สั่งจองวัคซีนออนไลน์ไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น