You are here

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามลำดับโรงเรียนที่ได้นัดหมายกับโรงพยาบาลรามาธิบดีเท่านั้น ฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer