โครงการวิจัยเพื่อหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในกลุ่มผู้ดูแลหลักของเด็กอายุ 0-6 ปี ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล