มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ มอบเงินบริจาคจำนวน 4,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ. นพ.สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับมอบ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ