You are here

คุณภควา ปัตตะพงศ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณภควา ปัตตะพงศ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณภควา ปัตตะพงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ บ้านของผู้บริจาค จ.สมุทรปราการ