คุณเตียง ลิติกรณ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณเตียง ลิติกรณ์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณเตียง ลิติกรณ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,600,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์