คุณนฤมล เทิดกตัญญูพงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณนฤมล เทิดกตัญญูพงศ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณนฤมล เทิดกตัญญูพงศ์ มอบเงินบริจาคเนื่องในวันเกิด จำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดย คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์