คุณเพชรา ลิมป์ชวลิต-คุณธันย์ชนก เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณเพชรา ลิมป์ชวลิต-คุณธันย์ชนก เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณเพชรา ลิมป์ชวลิต-คุณธันย์ชนก เหล่าพิพัฒน์ภิญโญ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์