คุณฉวีวรรณ ภัทรโกมล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณฉวีวรรณ ภัทรโกมล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณฉวีวรรณ ภัทรโกมล มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์