บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณหฤทัย ไกรวพันธุ์ มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 

คุณหฤทัย ไกรวพันธุ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 223,250 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์