คุณจุติพงศ์ บุญสูง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณจุติพงศ์ บุญสูง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณจุติพงศ์ บุญสูง และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ ทุนห้องสวนใจ และทุนหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฉุกเฉิน โดยมี ผศ. นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจและสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. นพ.สุภร จันท์จารุณี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ. พญ.รับขวัญ ภัทรานนท์อุทัย ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับมอบ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านของผู้บริจาค