You are here

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณปรีดา-คุณสุภาพรรณ นววัฒนทรัพย์ มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 

คุณปรีดา-คุณสุภาพรรณ นววัฒนทรัพย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ บ้านของผู้บริจาค