You are here

บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณอมร สุรชัยกุลวัฒนา มอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 

คุณอมร สุรชัยกุลวัฒนา มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยในอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โดยมี รศ. นพ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 9 อาคารสิริกิติ์