You are here

คุณฉวีวรรณ ภัทรโกมล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณฉวีวรรณ ภัทรโกมล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณฉวีวรรณ ภัทรโกมล มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก โดยมี ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์