You are here

คุณภาวนา มณีขาว และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณภาวนา มณีขาว และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณภาวนา มณีขาว และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการปรับปรุงห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก โดยมี คุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์