You are here

มอบรถวีลแชร์สำหรับเข็นผู้ป่วย

มอบรถวีลแชร์สำหรับเข็นผู้ป่วย
มอบรถวีลแชร์สำหรับเข็นผู้ป่วยมอบรถวีลแชร์สำหรับเข็นผู้ป่วยมอบรถวีลแชร์สำหรับเข็นผู้ป่วยมอบรถวีลแชร์สำหรับเข็นผู้ป่วย
 

ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ. พญ.ชนิกา ศรีธรา รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาและผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา มอบรถวีลแชร์สำหรับเข็นผู้ป่วย ซึ่งสามารถปรับเอาด้านข้างทั้ง 2 ข้างลงได้และมีเบรคมือเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 12 ตัว แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ภายใต้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร