คุณสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
 

คุณสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ มอบเงินบริจาคเนื่องในวันเกิดจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมี ผศ.สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคุณมาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ ร่วมรับมอบ 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จ.สมุทรสาคร