แจ้งงดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ฟื้นฟู