ปิดปรับปรุงศูนย์อาหาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์