งดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และคลินิกอาจารย์แพทย์