แจ้งวันปิดให้บริการของศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ปิดให้บริการ 3 วัน ในวันที่ 10-12 สิงหาคม 2557 
และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 13 สิงหาคม 2557