ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมระยะสั้นนรีเวชทางเดินปัสสาวะผู้ป่วยนอก (Ampulatory Urogynecology; AUG)"