ขอเรียนเชิญผู้สนใจเจ้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ Medical Education: Journal club