รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563