งานปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ (แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๔๙)