ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์