พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัญฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๓ และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๖