การอบรมทบทวนความรู้ด้านการศึกษา Refresh Course ประจำปี 2566 หัวข้อ Outcome-based Curriculum Development