เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Silvery Health Service Management" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Silvery Health Service Management" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Silvery Health Service Management" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Silvery Health Service Management" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด :

ติดต่อสอบถาม :

นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (หัวหน้างาน) โทร. 0-2201-0800 E-mail: supapan.sup@mahidol.ac.th
นางสาวจันทนี แจ่มฟ้า (ผู้ประสานงานหลักสูตร) โทร. 0-2201-1274 E-mail: chantanee.cha@mahidol.ac.th
นายวิทิต ร่วมเงิน โทร. 0-2201-0828 E-mail: witit.rua@mahidol.ac.th

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรสาร 0-2354-7296