You are here

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๕ และพิธีอำลาอาจารย์ของศิษย์แพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๒