รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์แพทย์รามาฯ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำแบบประกอบการสัมภาษณ์ ทำกิจกรรม สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www3.ra.mahidol.ac.th/education/student/register