ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

     หมายเหตุ : ให้นักศึกษา ติดตามข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวข้องด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดต่อไป ได้ที่

                         website : http://www.student.mahidol.ac.th/newstudent  หรือ http://med.mahidol.ac.th/

     เอกสารแนบ