You are here

การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบรับตรง กสพท. ปีการศึกษา 2559

ขั้นตอนดำเนินการ
 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ www9.si.mahidol.ac.th

ส่ง ใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมด 
ชุดที่ upload สมัคร online ในระบบรับตรง กสพท  
ไปที่  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สั่งพิมพ์ แบบฟอร์มบันทึกประวัตินักศึกษาแพทย์เข้าใหม่ ( HX01_59 )  ที่ www2.ra.mahidol.ac.th/education/MED01.aspx

รอบที่ 1 : สั่งพิมพ์ แบบฟอร์ม ( พบ – กสพท - รามา – 59 -01 )        หรือ
     รอบที่ 2 (ถ้ามี ) : สั่งพิมพ์  แบบฟอร์ม ( พบ –กสพท– รามา – 59 - 02 )

ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์
ตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์

 

 
รายละเอียด การสอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบบรับตรง   กสพท. ปีการศึกษา 2559  

กสพท ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 : วันที่  11 มีนาคม 2559    รอบที่ 2 : วันที่ 24  มีนาคม 2559 ( ถ้ามี ) 

             หลักสูตรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดำเนินการตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

 
ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์  / ตรวจร่างกาย   

         ตรวจสอบรายชื่อ  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตรวจร่างกาย   ระบบรับตรง กสพท   ประจำปีการศึกษา 2559  ที่   www9.si.mahidol.ac.th

    ผู้ผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องส่ง ใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานการสมัครทั้งหมด ชุดที่ upload สมัคร online ในระบบรับตรง กสพท  โดยด่วน ( ไปรษณีย์ EMS)  ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ไปยัง

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270  ถนน พระราม 6 ราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
( วงเล็บที่มุมซองล่าง ขวามือ  ว่า ยืนยันการสอบสัมภาษณ์ )

กรอกข้อมูลส่วนตัว  ทำเวชระเบียนล่วงหน้า online ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม  2559ที่   med.mahidol.ac.th/mr/mr-online/P_register_with_idcard.php  

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ผู้ผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อสั่งพิมพ์ แบบฟอร์มบันทึกประวัตินักศึกษาแพทย์เข้าใหม่ ( HX01_59 )  ที่  www2.ra.mahidol.ac.th/education/MED01.aspx และนำส่งวันทำแบบทดสอบประกอบการสอบสัมภาษณ์  

สั่งพิมพ์  แบบฟอร์ม ( พบ – กสพท - รามา -59-01 )  สำหรับผู้สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1  หรือ แบบฟอร์ม ( พบ – กสพท - รามา -59-02 )  รอบที่ 2 (ถ้ามี )
และนำส่งวันสอบสัมภาษณ์
 ที่  www2.ra.mahidol.ac.th/education

รายการ การดำเนินงาน

วัน  เวลา ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์     

วันที่   19  มีนาคม 2559 
เวลา 08.30 - 09.00 น.  รายงานตัว
หน้าห้อง 910 ABC ชั้น 9   อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  

 

ส่งเอกสาร แบบบันทึกประวัตินักศึกษาแพทย์เข้าใหม่ ( HX01_59 )  

 

เวลา 09.15 -10.00 น.  ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์
** เตรียมรูปถ่าย 1½ นิ้ว จำนวน 2 รูป 
สามารถ นำกระเป๋า / เป้   สัมภาระส่วนตัว อุปกรณ์เครื่องเขียน  เอกสารต่าง ๆ เข้าห้องสอบได้

วัน  เวลา  ตรวจร่างกาย   

วันที่  20  มีนาคม  2559
เวลา 07.00 รายงานตัว / ตรวจร่างกาย  ณ หน่วยสวัสดิการสุขภาพ Zone G ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์     ** ค่าธรรมเนียมตรวจร่างกาย 1,500 บาท
โดย นักเรียน  กรอกข้อมูลทำเวชระเบียนล่วงหน้าออนไลน์ ที่  med.mahidol.ac.th/mr/mr-online/P_register_with_idcard.php
ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 และถือเอกสาร print out จากระบบมายื่นรับเล่มเวชระเบียน

วัน เวลา สอบสัมภาษณ์     

วันที่ 22 มีนาคม  2559
เวลา 07.30 - 08.00 น.    รายงานตัว ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  พร้อมส่งหนังสือยินยอม (แบบ พบ-กสพท-รามา-59-01)    
เวลา 08.15 -14.30 น.    สอบสัมภาษณ์   ห้อง 910 ABC ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ    

ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์
  • ภายหลังการสอบสัมภาษณ์   เวลา 14.30 น ให้นักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์ ทุกคนร่วมประชุม และรับเอกสารสำคัญ  ณ ห้อง 910 ABC   

***  กรณีสัมภาษณ์ซ้ำ จะแจ้งเป็นรายบุคคล ทันที ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ภายในเวลา ประมาณ 14.30 น. 
กรณีสอบสัมภาษณ์ซ้ำ จะดำเนินการ วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น – 12.00 น.  ณ งานแพทยศาสตรศึกษา    ชั้น 3    อาคารเรียนรวม

  • ศึกษารายละเอียดในหนังสือยินยอม (แบบ พบ- กสพท-รามา-59-01)    ซึ่งให้นำส่งในวันรายงานตัวสอบสัมภาษณ์   ( วันที่ 22 มีนาคม 2559 ) ว่า  หากผ่านการคัดเลือก ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แล้ว จะยินยอมให้มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งชื่อของท่านไปยัง กสพท ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อ Clearing house และตัดสิทธิ์ในการสมัครในระบบแอดมิชชันกลาง ปีการศึกษา 2559   
  • ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ประมาณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ทาง  website :  med.mahidol.ac.th    หรือ   MedEd.mahidol.ac.th

     ผู้ที่ไม่เข้าสู่กระบวนการทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์  ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์  ไม่ตรวจร่างกาย และ  ไม่ส่งหนังสือยินยอมฯ  จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบคัดเลือกระบบ รับตรง  กสพท.  ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา 2559

 

การสอบสัมภาษณ์ และ ตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ระบบรับตรง   กสพท ปีการศึกษา 255รอบ 2     ( ถ้ามี )

ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์

วัน  เวลา ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์     

วันที่   26  มีนาคม 2559 
เวลา 08.00 - 08.30 น.  รายงานตัวหน้าห้อง 621 ชั้น 2   อาคารเรียนรวม  

 

ส่งเอกสาร แบบบันทึกประวัตินักศึกษาแพทย์เข้าใหม่ ( HX01_59 )   

 

เวลา 08.30 - 09.15 น.  ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์  ห้อง 621  ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  
** เตรียมรูปถ่าย 1 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป
สามารถ นำกระเป๋า /เป้   สัมภาระส่วนตัว อุปกรณ์เครื่องเขียน  เอกสารต่าง ๆ เข้าห้องสอบได้

วัน  เวลา ตรวจร่างกาย   

วันที่  26  มีนาคม  2559  เวลา 10.00 รายงานตัว / ตรวจร่างกาย ณ หน่วยสวัสดิการสุขภาพ Zone G ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์    ** ค่าธรรมเนียมตรวจร่างกาย 1,500 บาท
โดย นักเรียน  กรอกข้อมูลทำเวชระเบียนล่วงหน้าออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559   ที่       med.mahidol.ac.th/mr/mr-online/P_register_with_idcard.php

วัน เวลา สอบสัมภาษณ์

วันที่ 29  มีนาคม  2559  
เวลา 07.30 - 08.00 น.  รายงานตัว ณ งานแพทยศาสตรศึกษา  ชั้น 3 อาคารเรียนรวม  พร้อมส่งหนังสือยินยอม (แบบ พบ-กสพท-รามา-59-02)
เวลา 08.00 -14.30 น.    สอบสัมภาษณ์   

ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ประมาณวันที่ วันที่ 4  เมษายน 2559 ทาง  website :  med.mahidol.ac.th    หรือ   MedEd.mahidol.ac.th   

ผู้ที่ไม่เข้าสู่กระบวนการทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์  ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์  ไม่ตรวจร่างกาย และ  ไม่ส่งหนังสือยินยอมฯ  จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบคัดเลือกระบบรับตรง  กสพท.  ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ปีการศึกษา 2559

 

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2559

ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส่งหลักฐานการศึกษา ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  ( GPAX )   ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    

ประมาณ วันที่ 26 - 29 เมษายน 2559   ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing House ของ ทปอ.
ทาง คณะฯ จประสานงาน
แจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป    ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2559 
สอท./ทปอ.   ประกาศผลสอบทั้งหมดหลังกระบวนการ Clearing house  

กำหนดการดำเนินงานอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ขอให้ผู้สมัครสอบ ติดตามประกาศต่าง ๆ บน website อย่างสม่ำเสมอ  หรือ  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานแพทยศาสตรศึกษา ชั้น 3  อาคารเรียนรวม  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 ราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-1289 , 02-201-2268 , 02-201-1053

เอกสารแนบ